به سامانه ارسال و ویرایش مجله «رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط‌زیست» خوش آمدید.

مجله «رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط‌زیست»، نشریه‌ای دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه گنبد کاووس منتشر می‌شود. این نشریه از مقالات علمی با کیفیت در تمام شاخه‌های مهندسی آب و محیط زیست استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند.  

مجله «رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط‌زیست» به عنوان یک نشریه علمی مورد تأیید کمیسیون نشریات علمی کشور است.

 به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند تفاهم نامه همکاری از تاریخ .... فی‌مابین نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست و انجمن آبیاری و آب ایران  منعقد شده است. به علاوه، این نشریه به عضویت کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) در نیامده است اما از اصول آن پیروی می‌کند.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

قالب مقالات نشریه: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب مقالات نشریه ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شبیه‌سازی تأثیر آبیاری با آب شور- سدیمی بر تغییرات نفوذپذیری خاک با مدل‌های نفوذ فیلیپ و کاستیاکوف

مهدی ذاکری نیا؛ سینا عبدالهی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.346062.1003

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر آبیاری با آب شور-سدیمی بر نفوذپذیری خاک‏، آزمایش‌های نفوذ در 6 جویچه انتها بسته، به طول 6/2 متر با عرض 4/0 و عرض پشته 2/1 متر با خاکی از جنس لوم رسی انجام شد. آب آبیاری دارای رسانایی الکتریکی dS/m12 و SAR برابر 32 و عمق آب آبیاری در هر هفته به اندازه cm5 اعمال می‌شد. آزمایش نفوذپذیری در زمان آبیاری سوم، ششم و دهم به روش حجم-شاخص ...  بیشتر

تخمین عمق بیشینه آبشستگی در شرایط تجمع مواد شناور در جلوی پایه پل

عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.353101.1015

چکیده
  آبشستگی موضعی پایه‌های پل یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده پایداری پل‌های احداث شده بر رودخانه‌ها می‌باشد. این پدیده توسط جریان‌های گردابه‌ای برخاستگی و نعل اسبی اتفاق می‌افتد. یکی از عوامل مهمی که باعث تشدید عمق آبشستگی پایه‌های پل شده و مورد توجه محدودی قرار ‌گرفته است، تجمع اجسام شناور و شاخه و برگ درختان در اطراف پایه است. ...  بیشتر

بررسی عددی پدیده ورتکس در برخورد جریان با موانع دایره، مربع، مثلث و پنج ضلعی با قطرهای مختلف

سجی کنعان؛ محمد حیدرنژاد

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.383487.1034

چکیده
  در برخی رودخانه_ها سازه_هایی در مسیر حرکت آب ساخته می_شوند که باعث ایجاد گردابه‌های نوسانی در پایین‌دست این سازه_ها می‌گردند. گردابه‌های ایجاد شده نیروهای نوسانی به این سازه_ها وارد کرده و پایداری آنها را دچار مشکل می‌نمایند. در همین راستا در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی عددی با نرم افزار SolidWorks به بررسی شکل و ابعاد موانع بر میزان ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسه کیفیت منابع آبی چشمه و چاه از نظر قابلیت شرب و آبیاری (مطالعه موردی: شرق دشت گرگان)

مجتبی قره محمودلو؛ جواد شیرزادنیا

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.392449.1037

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی و مقایسه کیفیت منابع آب زیرزمینی (چشمه و چاه) بخش شرقی دشت گرگان از نظر قابلیت شرب و آبیاری در یک دوره 10 ساله انجام شد. در این تحقیق از نتایج آنالیز شیمیایی 14 چاه و 8 چشمه استفاده ‌شد. از شاخص کیفیت آب (WQI)، دیاگرام شولر و برخی معیارها و استاندارها برای ارزیابی کیفی منابع آب شرب استفاده ‌شد. در بخش آبیاری از ...  بیشتر

ارزیابی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی انتقال آب از تونل کانی سیب به دریاچه ارومیه

قاسم حاجی تلخابی؛ محمد همتی؛ سمیه حجابی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 67-80

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.392535.1038

چکیده
  کاهش سطح و تراز آب دریاچه ارومیه یکی از بحران‌های محیط زیستی منطقه‌ای است. یکی از اقدامات احیاء دریاچه ارومیه انتقال آب بین حوضه‌ای از حوضه زاب به دریاچه ارومیه توسط تونل کانی سیب است. هدف از مطالعه حاضر بررسی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، انتقال آب از حوضه زاب ...  بیشتر

بررسی آزمایشگاهی تلفات انرژی در سرریزهای جامی شکل مثلثی ساده و دندانه ای

محمدعلی نعماوی زاده؛ اصلان اگدرنژاد؛ علیرضا مسجدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 81-92

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.395536.1041

چکیده
  با احداث سدهای بلند در مسیر رودخانه ها، سیلاب مازاد بر گنجایش مخزن بوسیله سرریزها تخلیه میگردد. نظر به اینکه جریان در سرریزها فوق بحرانی میباشد،انرژی جنبشی جریان در انتهای سرریز بسیار زیاد بوده و موجب فرسایش در پایین دست سرریز میشود.بنابراین سرریز نیاز به سازه مستهلاک‌کننده انرژی در قسمت انتهایی داشته تا از انرژی مازاد خروجی کاسته ...  بیشتر

ارزیابی مدل CropSyst در تخمین عملکرد گندم رقم الوند تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری‌

هما رزمخواه؛ رضوان یزدانی؛ امین رستمی راوری؛ علیرضا فرارویی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.400109.1042

چکیده
  در این تحقیق، مدلCropSyst در اقلید استان فارس و برای کشت گیاه گندم زمستانه رقم الوند تحت تیمارهای آبی 50، 75 و 100درصد آب مورد نیاز گیاه واسنجی و ارزیابی گردید. همچنین دقت مدل در شبیه‌سازی محصول با استفاده از معادله تبخیر و تعرق پنمن-مونتیث با معادله پریسلی- تیلور مقایسه شد. تحلیل آماری نتایج حاصل از شبیه‌سازی توسط CropSyst نشان داد که نتایج حاصل ...  بیشتر

بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشک‌سالی هواشناسی (SPI) درحوزه آبخیز کارون

مژگان مرادی؛ حمیدرضا مرادی؛ مهدی وفاخواه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.401019.1044

چکیده
  خشک‌سالی از ویژگیهای اصلی و تکرار شـونده‌ی اقلـیم‌های مختلف و هم‌چنین یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسـانات اقلیمی است. سامانه‌های پایش در تدوین طرح‌های مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد و به همین دلیل از شاخص‌های کمی موجود برای بیان این پدیده استفاده می‌گردد. از آنجا که این شاخص‌ها به صورت ...  بیشتر

بررسی عملکرد مدل بیشینه آنتروپی در تعیین اهمیت عوامل مؤثر محیطی در ایجاد فرسایش خندقی در مناطق نیمه‌خشک

حمزه سعیدیان؛ کوروش شیرانی؛ افشین سلاجقه؛ رامین احمدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.407297.1047

چکیده
  یکی از مهمترین اشکال فرسایش آبی که باعث تخریب گسترده زمین می‌شود فرسایش خندقی است که در اقلیم‌های مختلف شدت آن نیز تغییرات زیادی دارد. در این پژوهش لایه‌های اطلاعاتی عوامل محیطی مانند نوع خاک، سنگ شناسی، کاربری اراضی، NDVI، بارش، تراکم آبراهه، فاصله از آبراهه و نوع اقلیم با استفاده از GIS برای حوزه آبخیز سراب هلیل استان کرمان به دست ...  بیشتر

ارزیابی اثر عمق جویچه در بازده آبیاری و عملکرد محصول شکر در اراضی نیشکر

منصور نوری؛ سعید برومندنسب

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 11-16

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.346629.1007

چکیده
  نیشکر یکی از مهم‌ترین گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است که از دیرباز تاکنون در استان خوزستان کشت می‌گردد. این گیاه دارای دوره‌ی رشد طولانی و نیاز آبی بسیار زیادی است. روش آبیاری نیشکر جویچه‌ای است. این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر شکل جویچه در راندمان آبیاری مزارع نیشکر استان خوزستان و در منطقه کشت‌وصنعت کارون انجام شده است. ...  بیشتر

ارزیابی بهره برداری از سدها تحت برنامه های مختلف مدیریتی با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردی: سد کارده مشهد)

یوسف اکبری؛ زهرا شمسی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.409943.1049

چکیده
  هدف اصلی در این تحقیق مدیریت و برنامه ریزی جامع در راستای استفاده بهینه از منابع آب موجود سد کارده، با استفاده از مدل WEAP و تأمین تقاضا در بخش کشاورزی و شرب، با توجه به رشد نیاز آنها در آینده می باشد. به همین منظور ابتدا سد کارده در محیط مدل WEAP شبیه سازی شد و مدل برای شرایط پایه و هفت سناریوی مختلف طرح های توسعه اجرا گردید. با توجه به نتایج ...  بیشتر

حذف شیمیایی رسوب سولفات کلسیم از خطوط لوله انتقال آب آبیاری (مطالعه موردی: رسوب خط انتقال آب ارسالی از سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه برای مصارف کشاورزی در مناطق پایین دست)

آنیتا افخمی؛ مهران اسپهبدی؛ فرهاد محمودی؛ فاطمه خلیلی؛ انیس رضوانی؛ ابوالفضل بیات

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 161-176

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.411737.1050

چکیده
  انسداد خطوط لوله انتقال آب از جمله مشکلاتی است که با ایجاد رسوبات مختلف باعث کاهش آبدهی در پایین دست می گردد. در مطالعه حاضر که با هدف شناسایی و رفع محدودیت ناشی از ایجاد رسوب در خطوط انتقال آب مجتمع سرچشمه انجام گرفت، ابتدا رسوب پدید آمده از طریق آزمایش XRF و XRD شناسایی و سپس با استفاده از غلظت های مختلف 30، 35، 40، 45 و 50 درصد قلیای مناسب ...  بیشتر

بهبود کیفیت فاضلاب شهری با استفاده از روش توأم زیست پالایی و بتن متخلخل

جهانگیر عابدی کوپایی؛ افشین بنی اسدی؛ محمدمهدی درافشان

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/nawee.0621.153625

چکیده
  ترکیب گیاه‌پالایی و بتن متخلخل فناوری جدیدی است که در آن تحت عنوان تصفیه طبیعی از بتن متخلخل و گیاهان مقاوم برای حذف یا کاهش غلظت آلاینده‌ها استفاده می‌شود. در این پژوهش عملکرد بتن متخلخل همراه با مواد افزودنی همچون پوکه معدنی و پرلیت به عنوان بستر و گیاه وتیور بر روی پساب شهری مورد بررسی قرار گرفته است. مکعب مستطیل‌هایی از بتن متخلخل ...  بیشتر

تعیین تابع تولید و ارزش اقتصادی نهاده‌ی آب در تولید گندم و جو در دشت اردبیل

رسول نوری خواجه بلاغ؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمدتقی عظیمی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.22034/nawee.2022.153889

چکیده
  در سال­های اخیر بهره­برداری غیربهینه از منابع آبی به­ویژه منابع آب زیرزمینی، خشکسالی، رعایت­نکردن اصول حفاظت در بهره­برداری از منابع آبی­کشور، رشد جمعیت و غیره موجب شد تا نهاده­ی آب به­عنوان یکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده­ی توسعه در بخش کشاورزی ایفاء نقش نماید. یکی از راه­کارهایی که می­تواند تا حدودی این مشکل ...  بیشتر

پیش‌بینی رواناب با مدل SVR در سناریوهای اقلیمی و برآورد تقاضاهای آبی ناشی از تغییرات آن در مدل WEAP

بنفشه رحیمی؛ مریم حافظ پرست مودت

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22034/nawee.2022.154268

چکیده
  تغییر اقلیم که به معنی تغییرات بلندمدت اقلیمی در یک منطقه است، با افزایش دما و تغییرات الگوی بارش تغییراتی در برآورد تقاضاهای آبی ایجاد کرده است. شبیه‌سازی منابع و مصارف حوضه­ی آبریز سد جامیشان با استفاده از مدل WEAP با الگوهای کشت موجود در منطقه بررسی شد. برای ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر پارامترهای بارش و دما در این منطقه از خروجی‌های ...  بیشتر

ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی واکنش ارقام مختلف برنج به روش کاشت

سید امیر حسین موسوی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عبدالعلی گیلانی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/nawee.2022.153890

چکیده
  توجه به زراعت برنج به دلیل مصرف زیاد آب در کشاورزی پایدار بسیار اهمیت دارد. این گیاه زراعی مهم‌ترین منبع غذایی در کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل اطلاع از مقدار آب مصرفی آن در ارقام مختلف با روش‌های کاشت گوناگون مهم است. چون انجام آزمایش‌های متعدد برای اطلاع از این موضوع نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار است؛ لازم است از مدل‌سازی ...  بیشتر

مقایسه‌ی تغییرات زمانی و مکانی تبخیر ‌و ‌تعرق ذرت در منطقه‌ی ماهیدشت حاصل از تصویر ماهواره‌ای لندست ۸ و منابع موجود

نسیم کمالی؛ بهمن فرهادی بانسوله

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22034/nawee.2022.153887

چکیده
  میزان تبخیر و تعرق گیاهان درون یک منطقه با توجه به پارامترهای هواشناسی، مرحله رشد گیاه و شرایط مدیریتی مزارع دارای تغییرات زمانی و مکانی می­باشد. هدف از مطالعه کنونی مقایسه روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق ذرت در منطقه ماهیدشت با استفاده از تصاویر ماهواره­ای با منابع علمی موجود (به علت نبودن داده­های لایسیمتری) بوده است. ...  بیشتر

ابر واژگان