نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی،

چکیده

توجه به زراعت برنج به دلیل مصرف زیاد آب در کشاورزی پایدار بسیار اهمیت دارد. این گیاه زراعی مهم‌ترین منبع غذایی در کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل اطلاع از مقدار آب مصرفی آن در ارقام مختلف با روش‌های کاشت گوناگون مهم است. چون انجام آزمایش‌های متعدد برای اطلاع از این موضوع نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار است؛ لازم است از مدل‌سازی گیاهی استفاده شود. بدین منظور، برای ارزیابی عملکرد، زیست‌توده و کارایی مصرف آب برنج با مدل AquaCrop تحقیقی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. در این تحقیق، دو عامل روش کاشت (D1: نشایی، D2: مستقیم رایج در منطقه و D3: خشکه‌کاری) و رقم برنج (v1: عنبوری قرمز، v2: چمپا و  v3: دانیال) برای شبیه‌سازی پارامترهای مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. مقادیر آماره‌های MBE، RMSE و NRMSE برای عملکرد برنج به‌ترتیب برابر با 25/0 تن در هکتار، 0/1 تن در هکتار و 10/0 بود. این مقادیر برای زیست‌توده به‌ترتیب برابر با 30/0 تن در هکتار، 15/1 تن در هکتار و 05/0 و برای کارایی مصرف آب به‌ترتیب برابر با 07/0 کیلوگرم بر مترمکعب، 24/0 کیلوگرم بر مترمکعب و 03/0 بود. مقادیر آماره EF برای عملکرد، زیست‌توده و کارایی مصرف آب برنج به‌ترتیب برابر با 87/0، 56/0 و 65/0 و مقادیر d برای هر سه پارامتر برابر با 99/0 بود. با توجه به این نتایج، مدل AquaCrop دقت کافی در شبیه‌سازی عملکرد، زیست‌توده و کارایی مصرف آب برنج جهت نیل به کشاورزی پایدار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of AquaCrop Model for simulation Rice Different Cultivars Response to Planting Method

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Hossein Mousavi 1
  • Aslan Egdernezhad 2
  • Abdolali Gilani 3

1 M.Sc. Student of Irrigation and drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

It is so vital to note the cultivation of rice because of its high irrigation water consumption. This crop is the most important food source in the Iran, hence, it is necessary to know how much irrigation water must be used to grow different rice cultivars under various cultivation types. On the other hand, applying farm tests to achieve the goal need high costs and waste much time. Regarding that, it is necessary to use crop modeling. In this study, AquaCrop was used to simulate yield, biomass and water use efficiency of rice. The research was conducted at Khuzistan Agricultrual Research Station. In this study, three types of cultivation (D1: transplanting, D2: current directs seeding consorted seeding, and D3: dry bed seeding) and rice cultivars (V1: Red-Anbori, V2: Champa, V3: Danial) were considered to simulate abovementioned parameters. MBE, RMSE and NRMSE values for seed yield were 0.25 ton.ha-1, 1.0 ton.ha-1 and 0.1, respectively. Those values for biomass were 0.3 ton.ha-1, 1.15 ton.ha-1 and 0.05, respectively, and for water use efficiency were 0.07 kg.m-3, 0.24 kg.m-3 and 0.03, respectively. EF values for seed yield, biomass and water use efficiency were 0.87, 0.56 and 0.65, respectively, and d values for all parameters were equal to 0.99. Regarding the results, AquaCrop had good accuracy for simulation of rice yield, biomass and water use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cropping Model
  • Danial Cultivar
  • Dry bed seeding
  • Transplanting