مدیر مسئول


ابوالفضل طهماسبی استادیار، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

علوم مرتع

سردبیر


سعید برومندنسب استاد، گروه آموزشی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

مهندسی زهکشی آب شهری

جانشین سردبیر


معصومه فراستی دانشیار، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

آبیاری و زهکشی

مدیر داخلی


معصومه فراستی دانشیار، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


سعید برومندنسب استاد، گروه آموزشی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

مهندسی زهکشی آب شهری

اعضای هیات تحریریه


عبدالمجید لیاقت استاد، گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


جهانگیر عابدی کوپایی استاد، گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

منابع آب

اعضای هیات تحریریه


علی شاهنظری استاد، گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مهندسی آبیاری (منابع آب)

اعضای هیات تحریریه


نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی فرد استاد، گروه آموزشی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات فناوری‌های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


وحید رضاوردی نژاد استاد، گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

مهندسی آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


محمود حبیب‌نژاد روشن استاد، گروه آموزشی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


حبیب خداوردیلو استاد، گروه آموزشی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

فیزیک و حفاظت آب و خاک

اعضای هیات تحریریه


محسن بنی‌اسدی رییس انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

  • mbaniasadi61gmail.com

اعضای هیات تحریریه


معصومه فراستی دانشیار، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


محمد قلی زاده دانشیار، گروه آموزشی شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

علوم دریایی - هیدروبیولوژی و آلودگی محیطی

مدیر وب سایت


عارف جزایری عضو غیرهیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

مهندسی کامپیوتر