نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوفصلنامه علمی – پژوهشی می‌باشد که نتایج حاصل از تحقیقات در تمامی موضوعات مربوط به مهندسی آب و محیط زیست را پس از انجام داوری به صورت مقالات علمی منتشر می‌نماید. هدف اصلی این نشریه معرفی و انتشار جدیدترین دستاوردهای محققین به‌منظور ارتقاء و تبادل علمی دانشجویان، متخصصین و اساتید دانشگاه‌ها در خصوص مسائل مربوط به مهندسی آب و محیط زیست می‌باشد.

به‌طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه نشریه شامل موارد زیر است، ولی محدود به آنها نمی‌شود:

 

 • مباحث نوین در آب و محیط زیست
 • آبیاری
 • منابع آب
 • حفاظت آب و خاک
 • زهکشی (سطحی، زیر زمینی، کنترل شده و...)
 • کاربرد GIS و RS در آب و محیط زیست
 • بهینه‌سازی مصرف آب 
 • سازه‌های آبی
 • آبخیز و آبخوانداری
 • هواشناسی
 • هیدرولوژی
 • اقتصاد آب
 • آلودگی آب و خاک
 • ژئوهیدرولوژی
 • سیستم‌ها و فناوری‌های کنترل آلودگی‌های محیط زیست
 • مدیریت مواد خطرناک و سمی
 • محیط زیست طبیعی
 • محیط زیست آبی
 • مسائل زیست محیطی