نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی

چکیده

میزان تبخیر و تعرق گیاهان درون یک منطقه با توجه به پارامترهای هواشناسی، مرحله رشد گیاه و شرایط مدیریتی مزارع دارای تغییرات زمانی و مکانی می­باشد. هدف از مطالعه کنونی مقایسه روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق ذرت در منطقه ماهیدشت با استفاده از تصاویر ماهواره­ای با منابع علمی موجود (به علت نبودن داده­های لایسیمتری) بوده است. در این مطالعه تبخیر و تعرق روزانه برای چهار مزرعه ذرت واقع در مناطق مختلف دشت با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره­ای لندست8 در 6 تاریخ در طول دوره رشد گیاه ذرت در سال 1393 تخمین زده شد. از آنجایی که اندازه­گیری مزرعه­ای تبخیر و تعرق واقعی جهت اعتبار­سنجی نتایج حاصل از برآورد تبخیر و تعرق براساس الگوریتم سبال وجود نداشت، نتایج نهایی (تبخیر و تعرق) و همچنین نتایج میانی الگوریتم سبال (شاخص دمای سطحی، NDVI و آلبیدو ) با نتایج قابل قبول در دسترس مقایسه شد. نتایج نشان داد تبخیر و تعرق به دست آمده با الگوریتم سبال و نرم­افزار AGWAT روند مشابهی داشتند. روند افزایشی و کاهشی دمای سطحی در گذر زمان منطقی بود. متوسط شاخص NDVI در طول دوره رشد در مزارع مورد مطالعه بین 47/0 تا 53/0 بوده که با توجه به منابع در محدوده قابل قبولی قرار دارد. ضریب بازتاب نور (آلبیدو) با متوسط 18/0-17/0 تغییرات اندکی در بین مزارع منتخب داشت. تغییرات زمانی نتایج نشان دهنده روند افزایشی دمای سطحی، تبخیر و تعرق و شاخص گیاهی NDVI تا اواسط دوره رشد و سپس کاهش این پارامترها می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of spatial and temporal variation of maize evapotranspiration in Mahidasht using Landsat 8 satellite images and available resources

نویسندگان [English]

  • Nasim Kamali 1
  • Bahman Farhadi Bansouleh 2

1 Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Razi University

2 Razi University

چکیده [English]

The crop evapotranspiration (ET) has spatial and temporal variations within the region due to changes in meteorological parameters, phenological stage, and farm management conditions. The main objective of the present study was to compare the trend of temporal and spatial variations of grain maize evapotranspiration in Mahidasht using satellite images with available resources (due to lack of Lysimeteric data). In this study, the daily evapotranspiration for the four maize farms in the different parts of the plain was calculated using Landsat 8 satellite images and the SEBAL algorithm on six dates during the growing period of maize in the year 2014. Since there was no field measurement of ET to verify the results of estimated ET based on the SEBAL algorithm, the final results (evapotranspiration) and intermediate results (Land surface temperature, Albedo, and NDVI) calculated by the SEBAL algorithm were compared with acceptable values in the literature. Results showed a similar trend of estimated evapotranspiration by the SEBAL algorithm and AGWAT software. The trend of increasing and decreasing land surface temperature was rational. The average of NDVI during the growth period in the studied farms was between 0.47 and 0.53 which was acceptable. Albedo with an average of 0.17-0.18 had slight variations between the selected farms. Results showed rising in land surface temperature, evapotranspiration, and NDVI to the middle of the growth period and then reducing of these parameters. The average estimated maize evapotranspiration based on the SEBAL algorithm was between 3.35 to 8.53 mm/day for the six imagery dates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albedo
  • SEBAL
  • Surface temperature
  • Vegetation index