نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ، رئیس گروه بهره برداری تصفیه خانه آب ، شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی، اراک، ایران.

2 دانش آموخته دکترای مهندسی منابع آب ، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، کارشناس آبخیزداری و پژوهشگر سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

ازآنجایی‌که کلر ماده‌ای با سمیت بالاست اگر با عناصر آلی در فاضلاب ترکیب شود سبب ایجاد ترکیبات بودار می‌شود و سبب ایجاد محصولات جانبی در فاضلاب شده و برخی از آن‌ها به‌عنوان ترکیبات سرطان‌زا وجهش زا شناخته‌شده است. برای همین منظور تحقیق در مورد میزان مصرف کلر در فصول مختلف سال مهم می‌باشد و با توجه به شرایط آب و هوایی و فرهنگ و بار میکروبی هر منطقه میزان مصرف آن متغیر می‌باشد. پارامترهای ویژه‌ای در ارتباط با کاربرد کلر برای تصفیه مواد زائد وجود دارد و با اطمینان می‌توان گفت که مصرف کلر با افزایش مقدار BOD در مواد زائد افزایش می‌یابد و همراه با تغییرات مقدار BOD تغییر می‌کند. ازاینرو در این تحقیق سعی بر آن شده به مقدار بهینه مصرف کلر را که در گندزدایی و تولید تری هالو متان‌ها مؤثر می‌باشد دست پیدا کرده و با انجام آزمون‌هایی روی تعدادی از پارامترهای نمونه‌های پساب خروجی در فصول مختلف سال ازجمله (دما،pH،COD،BOD، کلیفرم کل و کلیفرم فضولات انسانی و...) بررسی گردد. از اینرو تصفیه‌خانه فاضلاب لجن فعال اراک به‌عنوان پایلوت انتخاب گردید. سپس نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از روش‌های آماری (همبستگی پیرسون) نشان داد که میزان مصرف کلر در فصول مختلف سال با تغییر شرایط آب‌وهوایی ،بار میکروبی تغییر داشته و در فصول گرم مصرف کلر افزایش و در فصول سرد کاهش پیداکرده و مقدار مصرف کلر همبستگی شدید و ارتباط معناداری با میزان کلیفرم داشته که در این تحقیق نقطه بهینه مصرف کلر در بالاترین مقدار کلیفرم در محدوده بین 15000-20000 کیلوگرم بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the optimal amount of chlorine consumption in the disinfection of the effluent of the Arak sewage treatment plant

نویسندگان [English]

  • Ashraf Ahmadloo 1
  • Zaihollah Khani Temeliyeh 2

1 Graduated from Master’s in environmental engineering, head of water treatment plant operation group, Arak Central Province Water and Wastewater Company, Arak.

2 Ph.D. Graduated of Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran. Expert in Watershed and Researcher, Organization of Agricultural Research and Natural Resources of Khuzestan Province, Khuzestan, Iran.

چکیده [English]

Since chlorine is a highly toxic substance, if it is combined with organic elements in the wastewater, it causes the creation of odorous compounds and causes the creation of byproducts in the wastewater, and some of them are known as carcinogenic compounds. There are special parameters related to the use of chlorine for the treatment of waste materials and it can be said with certainty that the use of chlorine increases with the increase in the amount of BOD in the waste materials and changes along with the changes in the amount of BOD. Therefore, this research has tried to find the optimal amount of chlorine consumption, which is effective in disinfection and production of trihalomethanes, by conducting tests on several parameters of the effluent samples in different seasons of the year, including (temperature, pH, COD, BOD, total coliform and human excreta coliform, etc.) should be checked. Therefore, Arak Arak-activated sludge wastewater treatment plant was selected as a pilot. Then the results of the research using statistical methods (Pearson's correlation) showed that the amount of chlorine consumption in different seasons of the year changed with the change of weather conditions and microbial load, and in hot seasons chlorine consumption increased and in cold seasons it decreased and the amount of chlorine consumption It has a strong correlation and a significant relationship with the amount of coliform, and in this research, the optimal point of chlorine consumption was at the highest amount of coliform in the range between 15,000-20,000 kg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treatment plant
  • Chlorine
  • Disinfection
  • BOD
  • COD