نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه گیلان

چکیده

در سال­های اخیر بهره­برداری غیربهینه از منابع آبی به­ویژه منابع آب زیرزمینی، خشکسالی، رعایت­نکردن اصول حفاظت در بهره­برداری از منابع آبی­کشور، رشد جمعیت و غیره موجب شد تا نهاده­ی آب به­عنوان یکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده­ی توسعه در بخش کشاورزی ایفاء نقش نماید. یکی از راه­کارهایی که می­تواند تا حدودی این مشکل را حل کند، مدیریت جامع آب است که روشی اقتصادی دارای اهمیت است. همچنین با ارزش­گذاری می­توان بین عرضه و تقاضای آب تعادل ایجاد کرد. در این مطالعه برای تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات گندم و جو از روش تابع تولید استفاده شد. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای EXCEL و SPSS استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که متوسط مقدار تولید نهایی نهاده­ی آب آبیاری برای محصول گندم و جو به‌ ترتیب برابر با 240/0 و 268/0، با ارزش اقتصادی 3/3237 و 2813 ریال بر مترمکعب است. همچنین بیشترین میزان مصرف آب در تولید گندم و جو به ترتیب برابر با 5200 و 3100 مترمکعب و میانگین مصرف آب به ترتیب برابر با 56/4604 و 7/2793 مترمکعب به‌دست آمد. با توجه به اینکه ارزش نهایی تولید آب بیشتر از هزینه­ی تأمین آب آبیاری است، در صورت اصلاح­نکردن قیمت آب کشاورزی باعث برداشت و استفاده­ی بی­رویه از منابع آبی می­شود. برای جلوگیری از این امر بهتر است قیمت آب کشاورزی براساس ارزش نهایی تولید تنظیم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the function of production and economic value of water in the production of wheat and barley in Ardebil plain

نویسندگان [English]

  • rassol nouri khajebelagh 1
  • MohammadReza Khaledian 2
  • Mohammad Kavosi-kalashemi 2
  • Mohammadtaghi Azimi 2

1 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 University of Guilan

چکیده [English]

In recent years, unnecessary exploitation of water resources, especially groundwater resources, droughts, lack of protection in the use of water resources, population growth, etc. has led to water input as one of the most important. The most limiting factors of development should play a role in the agricultural sector. One of the ways that can some extent solve this problem is comprehensive water management, which is an important economic method and values can be balanced between supply and water demand. In this study, the production function method was used to determine the economic value of water in the production of wheat and barley products. EXCEL and SPSS software were used to analyze the data. The obtained results showed that the average amount of final production of irrigation water input for wheat and barley crop is equal to 0.240 and 0.268, respectively, with economic value of 3223.3 and 2813 Rials per cubic meter. Also, the highest water consumption in wheat and barley production was equal to 5200 cubic meters and 3100 cubic meters, respectively, and the average water consumption was equal to 4604.56 and 2793.7 cubic meters, respectively. Due to the fact that the final value of water production is more than the cost of irrigation water supply, if the price of agricultural water is not corrected, it will lead to improper harvesting and use of water resources. To prevent this, it is better to set the price of agricultural water based on the final value of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Value of Water
  • Production Function
  • Cobb Douglas
  • Water Resources
  • Production Input