مدیر مسئول


حجت‌اله جعفریان دانشیار، گروه آموزشی شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران

علوم تکثیر و آبزی‌پروری

سردبیر


سعید برومندنسب استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مهندسی آب، محیط زیست، آبیاری و زهکشی

جانشین سردبیر


معصومه فراستی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران

مهندسی آب و محیط زیست، آبیاری و زهکشی، کیفیت آب، تصفیه آب، فناوری نانو

اعضای هیات تحریریه


عبدالمجید لیاقت استاد، گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، مدل‌سازی خاک و آب

اعضای هیات تحریریه


جهانگیر عابدی کوپایی استاد، گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

منابع آب، مهندسی آب، محیط‌زیست، آلودگی آب و خاک، بهره‌وری مصرف آب، استفاده از فاضلاب تصفیه شده

اعضای هیات تحریریه


علی شاهنظری استاد، گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، خشک کردن جزئی ناحیه ریشه، کم آبیاری، زهکشی زیرسطحی شالیزار، آب

اعضای هیات تحریریه


نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد استاد، گروه آموزشی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات فناوری‌های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

محیط‌زیست، مهندسی بهداشت محیط، آلودگی هوا، کنترل زباله، اصلاح، پایش و مدل‌سازی محیط‌زیست

اعضای هیات تحریریه


وحید رضاوردی نژاد استاد، گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، تبخیر و تعرق، بهره‌وری آب، برنامه‌ریزی آبیاری، حسابداری آب، مدل سازی خاک- محصول

اعضای هیات تحریریه


محمود حبیب‌نژاد روشن عضو انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران،
استاد، گروه آموزشی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

آبخیزداری، هیدرولوژی

اعضای هیات تحریریه


محسن بنی‌اسدی رییس انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

پخش سیلاب، خشکسالی، رطوبت خاک و معدن

اعضای هیات تحریریه


محمد قلی‌زاده دانشیار، گروه آموزشی شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

آلودگی محیط‌زیست، کیفیت آب، بزرگ بی‌مهرگان کفزی

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن فتح‌آبادی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران

منابع آب، آبخیزداری، مدیریت آب

اعضای هیات تحریریه


مجتبی قره‌محمودلو دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران

مهندسی آب ، محیط‌زیست، جریان و حمل و نقل در محیط های متخلخل، اصلاح خاک و آب های زیرزمینی، مدل سازی خاک و آب های زیرزمینی، کیفیت آب، فیزیک خاک

اعضای هیات تحریریه


معصومه فراستی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران

مهندسی آب و محیط زیست، آبیاری و زهکشی، کیفیت آب، تصفیه آب، فناوری نانو

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حبیب خداوردیلو استاد خاکشناسی محیط‌زیست، دانشگاه کوئینزلند، شهر بریزبن، استرالیا

آلودگی آب و خاک، فیزیک و حفاظت آب و خاک، هیدرولوژی خاک، اصلاح خاک، روابط خاک و گیاه و آب

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اِرکان جان استاد گروه آبزی‌پروری، دانشکده شیلات، دانشگاه کاتیپ چلهبی ازمیر، ازمیر، ترکیه

آب، آبزی‌پروری، پایداری، تحقیقات نوآورانه آبزی دوستدار محیط‌زیست

مدیر وب سایت


عارف جزایری عضو غیرهیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

مهندسی کامپیوتر

مشاور نمایه سازی


علیرضا نوروزی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی