نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند،

2 گروه مهندسی آب، گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 گروه علوم و مهندسی آب و گروه پژوهشی خشکسالی وتغییراقلیم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی آب، گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی در کشور است. بنابراین استفاده بهینه از منابع آب موجود و مدیریت آن‌ها با توجه به علم روز، امری بسیار حیاتی است. به این منظور اثر دو روش‌ آبیاری (آبیاری کرتی و آبیاری تیپ) و سه سطح آبیاری (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) بر عملکرد گیاه پیاز خوراکی در منطقه شهر آیسک که دارای آب و هوای نسبتاٌ گرم و خشک است، مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی 99-1397 انجام شد. نتایج نشان داد، عملکرد پیاز تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری، بیشترین تأثیر در عملکرد مربوط به تیمار 100% نیاز آبی با میانگین 9/44 تن در هکتار و کمترین آن با میانگین 95/9 تن در هکتار مربوط به تیمار 50% نیاز آبی است. همچنین در صفت کارآیی مصرف آب پیاز مشخص شد روش آبیاری تیپ با میانگین 69/4 کیلوگرم در مترمکعب آب به میزان 4/45 درصد بیشتر از روش کرتی با میانگین 56/2 کیلوگرم در مترمکعب آب است. همچنین تأثیر سطوح مختلف آبیاری در کارآیی مصرف آب در 100% نیاز آبی با میانگین 64/4 کیلوگرم در مترمکعب آب تفاوت چندانی با تیمار 75% نیاز آبی با میانگین 17/4 کیلوگرم در مترمکعب آب مشاهده نشد. در نتیجه آبیاری تیپ با سطح تنش 75% نیاز آبی گیاه به ترتیب مناسب‌ترین روش و سطح آب آبیاری برای گیاه پیاز در این منطقه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of irrigation method on onion yield under drought stress

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arabi Aysk 1
  • Mohsen Pourreza Bilandi 2
  • Mostafa Yaghoobzadeh 3
  • Farhad Azarmi Atajan 4

1 Master of Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Birjand University

2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Department of Research Group of Drought and Climate Change, Faculty of Agriculture, Birjand University

3 Department of ِResearch Group of Drought and Climate Change University of Birjand, Birjand, Iran. ,Department of Water Engineering

4 Assistant Professor, Department of Soil Engineering, Department of Research Group of Drought and Climate Change, Faculty of Agriculture, Birjand University

چکیده [English]

Water is the most important factor limiting agriculture in the country. For this purpose, the effect of two irrigation methods (basin irrigation and tape irrigation) and three irrigation levels (50, 75 and 100 percent of the plant's water requirement) on the performance of edible onion plants in Aysk city, which has a relatively hot and dry climate, was studied. Was investigated. This research was done factorially in the form of randomized complete block design with four replications in two crop years 2017-2018. The results showed that the yield of onion under the influence of different levels of irrigation, the highest effect is in the yield related to the treatment of 100% water requirement and the lowest related to the treatment of 50% water requirement. Also, in terms of onion water consumption efficiency, it was found that Tape irrigation method with an average of 4.69 kg per cubic meter of water is 45.4% more than the basin method with an average of 2.56 kg per cubic meter of water. Also, the effect of different levels of irrigation on the efficiency of water use in 100% water demand with an average of 4.64 kg per cubic meter of water was not much different from the treatment of 75% water demand with an average of 17.4 kg per cubic meter of water. As a result, tape irrigation with a stress level of 75% of the plant's water requirement is the most appropriate method and irrigation water level for onion plants in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : edible onion
  • irrigation method
  • deficit irrigation
  • water use efficiency