نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دریا

2 پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

بهبود خصوصیات مکانیکی خاک به منظور احداث طرح‌های عمرانی از جمله دغدغه‌های با اهمیت مهندسین عمران می‌باشد. از دیر باز روشهای مختلفی برای بهسازی خاک مورد استفاده در طرح‌ها توصیه شده است که عمده این روشها حاصل استفاده از تجربیات گذشته بوده است که در این میان استفاده از افزودنی‌های مختلف به خاک مورد نظر از روش‌های متداول بوده است. امروزه با استفاده از وسایل آزمایشگاهی با تکنولوژی بالا این امکان فراهم شده است تا مواد افزودنی مورد نیاز جهت بهبود خصوصیات خاک بر اساس نوع کانی‌های تشکیل دهنده آن خاک انتخاب گردد. لذا در تحقیق با استفاده از دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی و روش پراش اشعه ایکس نوع کانی های تشکیل دهنده و ریخت شناسی خاک‌های مورد استفاده در کانال‌های دشت آزادگان که عمدتاً بافت گچی داشته است مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد تغییرات حد خمیری برای کلیه نمونه‌های مربوط نشان می‌دهد، کمترین مقدار مربوط به نمونه با %5 آهک برابر 65/7 افزایش و بیشترین مقدار مربوط به نمونه با 7% سیمان برابر 74/113 افزایش می‌باشد تغییرات زاویه اصطحکاک داخلی برای کلیه نمونه‌ها نشان می‌دهد، کمترین مقدار مربوط به نمونه با 5% آهک، 5% سرباره برابر 2/22 درصد و بیشترین مقدارمربوط به نمونه با 5% سیمان برابر 4/6% افزایش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the mechanical properties of the soil of Azadegan plain transmission channels based on soil mineralogy

نویسندگان [English]

  • MORTEZA BAKHTIARI 1
  • Majid Heidari 2
  • Javad Zahiri 3

1 marine engineering faculty

2 Research Institute of Marine Sciences, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technologies, Khorramshahr, Iran

3 Associate Prof ,.Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Civil Engineering, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

Improving the mechanical properties of soil in order to build civil projects is one of the important concerns of civil engineers. For a long time, various methods have been recommended to improve the soil used in projects, and most of these methods have been the result of using past experiences, among which the use of different additives to the desired soil has been one of the most common methods. Today, by using high-tech laboratory equipment, it is possible to select additives needed to improve soil properties based on the type of minerals that make up that soil. Therefore, in the research, using scanning electron microscope and X-ray diffraction method, the type of constituent minerals and the morphology of the soils used in the channels of Azadegan Plain, which mainly had a chalky texture, were studied. The results of the research show that there are changes in the paste limit for all related samples, the lowest value for the sample with 5% lime is an increase of 7.65% and the highest value for the sample with 7% cement is an increase of 113.74%. The angle of internal friction for all samples shows, the lowest value related to the sample with 5% lime, 5% slag is equal to 22.2% and the highest value related to the sample with 5% cement is equal to 6.4% increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical properties of soil
  • Scanning Electron Microscope
  • Mineralogy
  • X-ray diffraction method
  • soil improvement