نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آزمایشی با هدف ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندام‌های مختلف اکالیپتوس بر خصوصیات جوانه‌زنی رشد گیاهچه‌ای گیاه محک و حساس به آللوکمیکال نخود در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه بصورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بطور جداگانه انجام شد. در ابتدا نمونه‌های خشک شده توسط آسیاب پودر گردیدند. برای آزمایش زیست‌سنجی، سوسپانسیون 2 درصد از اندام‌های برگ و پوسته اکالیپتوس بهمراه مخلوطی از برگ و پوسته تهیه و سپس رقت‌های مختلف از سوسپانسیون نظیر 0 (شاهد)، 5، 15 و 20 درصد از سوسپانسیون حاصل اعمال شد. در شرایط گلخانه‌ای، مقادیر مختلف بقایای گیاهی شامل 5/0، 1، 2 و 5 درصد وزنی از هر یک از اندام‌های برگ، پوسته و مخلوطی از آن‌ها در سه کیلوگرم خاک لوم در گلدان‌ها بطور جداگانه تهیه شد. گلدان‌ها به مدت 60 روز به منظور پوسیده شدن و فعالیت میکروارگانیسم‌ها در این شرایط نگهداری شد. در انتها برای آزمایش زیست‌سنجی، برخی از صفات درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، ضریب آلومتریک و شاخص بنیه بذر و در مورد آزمایش گلخانه‌ای نیز درصد جوانه‌زنی، طول بوته و وزن تر و وزن خشک گیاهچه‌ای نخود مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.مطابق نتایج، اثر اندام‌های اکالیپتوس، غلظت‌ها و یا مقادیر مختلف از بقایای گیاهی و اثر متقابل آن‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای نخود معنی‌دار بود (p<0.05).شدت اثر بازدارندگی و تحریک کنندگی در بذور نخود وابسته به نوع اندام و غلظت عصاره آبی و یا مقادیر بقایای پوسیده اکالیپتوس بود.در بیشتر موارد، اندام برگ در غلظت و مقادیر بالا از ماکزیمم اثر بازدارندگی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the allelopathic potential of the medicinal plant of Eucalyptus on the characteristics of germination and seedling growth of the plant sensitive to allelochemicals of chickpea in order to reduce water and environmental pollution

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Gholamalipour Alamdari 1
  • masumeh farasati 2
  • Sedigheh Shokohi 2
  • Alireza Asteraie 3

1 Faculty number

2 Watershed Management Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University

3 Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi Mashhad University

چکیده [English]

An experiment was conducted in order to evaluate the allelopathic effect of water extract from different parts of Eucalyptus on the germination characteristics and seedling growth of the benchmark plant and sensitive to allelochemicals of chickpea in both laboratory and greenhouse conditions in a completely randomized design with three replications, separately. At first, the dried samples were powdered by a mill. For bioassay experiment, a 2% suspension of Eucalyptus leaves and bark along mixture of them was prepared, and then different dilutions of the suspension such as 0 (control), 5, 15 and 20% of the resulting suspension were applied. In greenhouse condition, different amounts of plant residues including 0.5, 1, 2, and 5% by weight of each leaf organ, bark, and their mixture were prepared separately in three kg of loam soil in pots. The pots were kept for 60 days in order to rot and the activity of microorganisms in these conditions. Finally, for bioassay experiment, some characteristics of germination percentage, radicle and shoot length, allometric coefficient, seed vigor index, and in the case of greenhouse experiment, germination percentage, plant length, seedling fresh and dry weight were measured. According to the results, the effect of Eucalyptus organs, different concentrations or amounts of plant residues, and their interaction effect on the characteristics of germination and seedling growth of chickpeas were significant (p<0.05). The intensity of inhibitory and stimulatory effect in chickpea seeds depended on the type of organ and the concentration of aqueous extract or the amount of decayed Eucalyptus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathic potential
  • Aqueous extract
  • Different dilution
  • Leaf
  • Plant residues
  • Vigor index