نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکزتحقیقات کشاورزی نیشکرکشت و صنعت کارون، شوشتر، ایران

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/nawee.2023.346629.1007

چکیده

نیشکر یکی از مهم‌ترین گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است که از دیرباز تاکنون در استان خوزستان کشت می‌گردد. این گیاه دارای دوره‌ی رشد طولانی و نیاز آبی بسیار زیادی است. روش آبیاری نیشکر جویچه‌ای است. این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر شکل جویچه در راندمان آبیاری مزارع نیشکر استان خوزستان و در منطقه کشت‌وصنعت کارون انجام شده است. در این تحقیق سه تیمار عمق جویچه به‌ترتیب با اعماق 30، 22 و 16 سانتی‌متر با سه تکرار در اراضی کشت‌وصنعت نیشکر کارون انجام گرفت. تیمارهای مذکور به‌ترتیب با حروف A ، B و C نشان داده شده‌اند. نتایج بیانگر این است که در طی سه نوبت ارزیابی، راندمان کاربرد در جویچه آزمایشی A به‌طور متوسط 2/71% ، در جویچه‌ی B ،7/63 % و در جویچه‌ی C، 5/80 % اندازه‌گیری شد. بیشترین تلفات عمقی به‌طور متوسط 3/36 درصد مربوط به جویچه‌ی B و کمترین تلفات عمقی با 5/19 درصد مربوط به جویچه‌ی C است. بنابراین جویچه‌ی C دارای بیشترین راندمان و کمترین تلفات عمقی است. همچنین از نظر عملکرد شکر تیمار C نسبت به تیمارهای A و B در سطح 5% معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of effect of furrow shape on irrigation efficiency on sugar cane fields in khouzestan province

نویسندگان [English]

  • mansoor noori 1
  • saeed broomandnasab 2

1 Senior Expert, Karun Agro- Industry(INC), Shushtar, Iran

2 full professors, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Population of the world is growing day by day, this will create a situation in which that the water natural resources is becoming limited. According to the classification of the International water Management Institute (IWMI), Iran is one of those countries which by the year 2025 will face a deep major water deficit.There fore, it is clear for us that we must keep in our mind, to use the water natural resources in the best possible manner.
Sugarcane is one of the major crops of the tropical and semitropical climatical areas which it has been cultivated in the province of Khouzestan since the ancient times. high share of water use efficiency specially during the warm season growth in this area. The irrigation system for sugarcane crop in this study was the furrow irrigation system. This research project was conducted to varity the effectiveness of the shape furrow irrigation method for the application efficiency of the sugarcane plantations in the province of Khouzestan and the Karun Agro-Industry, Inc with three different treatment depths of 30 Cm, 22 Cm, and 16 Cm respectively, and with three replications to study the above mentioned subject. The three different above mentioned treatments had been shown by the letters A,B,C .For making these furrows for treatments A,B we had used bulldozer (with rotary chain – D6 Model) ; and for making furrows for treatment C, we had used tractor (with high flatation tire – John Deer Model) with a furrower which its’ wings had been modified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugarcane
  • application efficiency
  • deep percolation
  • furrow shape