نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل شرکت دانش بنیان تدبیر افزار

2 استادیار واحد تهران مرکزی، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس بخش منابع‌ آب - شرکت پایشگر تدبیر افزار (دانش بنیان)، تهران، ایران

4 کارشناس بخش نرم افزار‌– شرکت پایشگر تدبیر افزار (دانش بنیان)، تهران، ایران

چکیده

بررسی سیلاب و پیش­بینی حجم احتمالی آن یکی از مشکلات اساسی مدیران حوضه آبریز است که برای جلوگیری از خسارات مالی و جانی نیاز به همکاری بیش­تر توسعه­دهندگان مدل پیش بینی سیلاب، کاربران آن، مدیران و بهره برداران آب در منطقه دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه راهکاری مناسب به منظور برقراری سامانه پیش­بینی سیل مبتنی بر همکاری توسعه­دهندگان مدل، کاربران و مدیران در راستای بهبود مدیریت و کاهش آسیب ناشی از سیلاب است. در این پژوهش، برای پیش­بینی جریان در 5 حوضه کارون4، سیمره، رودبار، سردشت و آزاد طی هفت سال از نقشه­های هواشناسی دو مدل پیش بینی بارشCOLA   WRF  برای پیش­بینی بارش استفاده گردید که در نهایت خروجی آن در مدل شبیه­سازی NAM توسعه داده شده منجر به پیش­بینی جریان و سیلاب در روزهای آینده حوضه و کاهش خسارت مالی و جانی شد. نتایج حاصل از گزارش­ها بیانگر قرارگیری 70 درصد پیش­بینی­ها در بازه سیلاب مشاهداتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of rainfall-runoff model performance in estimating discharge and flood volume

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Eslami 1
  • Saeid Jamali 2
  • Reza Ayoubikia 3
  • Kamyab Eslami 4

1 CEO Payeshgar Tadbir Afzar

2 Assistant Professor, Central Tehran Branch, Faculty of Civil Engineering and Land Resources, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Water Resources Expert - Payeshgar Tadbir Afzar Company, Tehran, Iran

4 Software Developer Expert - Payeshgar Tadbir Afzar Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

Flood assessment and forecasting its potential volume is one of the main problems of catchment managers, which needs more cooperation from flood forecasters, users, managers and water users in the region to prevent financial and human losses. The purpose of this study is to provide an appropriate solution to establish a flood forecasting system based on the cooperation of model developers, users and managers in order to improve management and reduce flood damage. In this study, to predict the flow in 5 basins of Karun 4 Dam, Seymareh Dam, Rudbar Dam, Sardasht Dam and Azad during seven years, meteorological maps of two models, COLA and WRF, were used to predict precipitation. The developed NAM simulation model led to forecasting floods in the coming days of the basin and reducing financial and human losses. The results of the reports indicate that 70% of the forecasts are in the observational flood range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Prediction
  • Extended NAM
  • COLA Precipitation
  • WRF Precipitation