نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

2 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، البرز، ایران

چکیده

فرآیند نفوذ آب به خاک یکی از اجزاء اصلی چرخه هیدرولوژی است که در مباحث مختلف اهمیت بسیاری دارد. از این‌رو ارزیابی روش‌های مختلف برآورد آن امری ضروری می-باشد. در این مطالعه 11 نقطه در مناطق مختلف استان لرستان انتخاب و اندازه گیری نفوذ با استفاده از حلقه دوگانه در این نقاط انجام شد سپس معادلات کاستیاکوف، کاستیاکوف اصلاح شده، فیلیپ و SCS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل کاستیاکوف برای مناطق: سرناوه (نورآباد)، کوهدشت، پلدختر، جوجه‌حیدر (اشترینان) و دوره، مدل SCS برای مناطق: ازنا، ده‌پهلوان (نورآباد)، سرنمک (خرم آباد) و ازناسگوند (خرم آباد) و مدل فیلیپ برای مناطق خایان (بروجرد) و کیوره (بروجرد) بیشترین دقت را نسبت به داده‌های مشاهداتی و سایر مدل‌های تجربی داشته‌اند. بر اساس آنالیز واریانس انجام شده، مقدار نفوذ برآورد شده با هر 4 روش نسبت به مقادیر نفوذ میدانی فاقد اختلاف معنی‌دار بودند. به طور کلی می‌توان گفت در بیشتر نقاط مورد مطالعه عملکرد مدل کاستیاکوف قابل قبول و عملکرد مدل SCS ضعیف بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the water infiltration in soil using double ring in different regions of Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Samad Abdi 1
  • Saeed saadat 2

1 Assistant professor of soil and water research department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),Khoramabad, Iran

2 Associate professor of soil and water research institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Alborz, Iran.

چکیده [English]

The water infiltration into the soil is one of the main components of the hydrological cycle, which is very important in various topics. Therefore, it is necessary to evaluate different methods of estimating it. In this study, 11 points in different regions of Lorestan province were selected and the methods of Kastyakov, modified Kastyakov, Philip and SCS were evaluated. also, Infiltration measured using a dual loop at these points. The results showed that the Kastyakov model for the regions: Sarnaveh, Kuhdasht, Poldakhtar, Jojeh Heydar and Doroud, the SCS model for the regions: Azna, Dehpahlavan, Sarnamak and Aznasagvand and the Philip model for the Khayan and Kioreh regions have the most accurate compared to the observational data. Based on the analysis of variance, the amount of infiltration estimated by all 4 methods was not significantly different from the amount of field infiltration. In general, it can be said that in most of the studied areas, the performance of the Kastyakov model was acceptable and the performance of the SCS model was poor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kastyakov
  • modified Kastyakov
  • Philip
  • SCS