نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل،زابل، ایران

2 دانشجوی دکترای سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 دانش آموخته دکترای مهندسی منابع آب ، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/nawee.2023.409943.1049

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق مدیریت و برنامه ریزی جامع در راستای استفاده بهینه از منابع آب موجود سد کارده، با استفاده از مدل WEAP و تأمین تقاضا در بخش کشاورزی و شرب، با توجه به رشد نیاز آنها در آینده می باشد. به همین منظور ابتدا سد کارده در محیط مدل WEAP شبیه سازی شد و مدل برای شرایط پایه و هفت سناریوی مختلف طرح های توسعه اجرا گردید. با توجه به نتایج بدست آمده برای سناریوی مرجع، این سد به تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای تعریف شده به طور کامل در افق طرح نمی باشد، مگر با اعمال اقداماتی مدیریتی در قالب سناریوها، که باعث کاهش مصرف آب در بخش های مختلف تقاضا شود. از جمله این سناریوها مدیریت تقاضا، افزایش راندمان آبیاری، بکارگیری هر دو به طور همزمان در یک سناریو، تغییر یا کاهش الگوی کشت و ... می باشد. در نتیجه با اعمال سناریوی کم آبیاری و افزایش راندمان بطور هم زمان می توان عدم تامین نیاز آب را 37 درصد نسبت به سناریو مرجع کاهش داد و حجم ذخیره مخزن در این سناریو 25 درصد نسبت به حجم ذخیره مخزن در سناریو مرجع افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the operation of dams under different management programs using the WEAP model (case study: Kardeh Dam of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Yousef Akbari 1
  • Zahra Shamsi 2
  • Zaihollah Khani Temeliyeh 3
  • Rasoul Mirabbasi Najafabadi 4

1 MSc in Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran.

2 Ph.D. Student of Hydraulic Structures, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Lorestan, Iran

3 Ph.D. Graduated of Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

4 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The main goal of this research is management and comprehensive planning to optimally use the available water resources of Karde dam, using the WEAP model, and supply the demand in the agriculture and drinking sectors, considering the growth of their needs in the future. For this purpose, Karde Dam was first simulated in the environment of WEAP model and the model was implemented for basic conditions and seven different scenarios of development plans. According to the results obtained for the reference scenario, this dam alone does not respond to all the needs defined completely in the horizon of the project, except by applying management measures in the form of scenarios, which will reduce water consumption in different sectors of demand. Among these scenarios are demand management, increasing irrigation efficiency, using both at the same time in one scenario, changing or reducing the cultivation pattern, etc. As a result, by applying the low irrigation scenario and increasing the efficiency at the same time, it is possible to reduce the lack of water demand by 37% compared to the reference scenario, and the reservoir storage volume in this scenario increases by 25% compared to the reservoir storage volume in the reference scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kardeh dam
  • Management
  • Simulation
  • WEAP model
  • Water resources