نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22034/nawee.2023.400109.1042

چکیده

در این تحقیق، مدلCropSyst در اقلید استان فارس و برای کشت گیاه گندم زمستانه رقم الوند تحت تیمارهای آبی 50، 75 و 100درصد آب مورد نیاز گیاه واسنجی و ارزیابی گردید. همچنین دقت مدل در شبیه‌سازی محصول با استفاده از معادله تبخیر و تعرق پنمن-مونتیث با معادله پریسلی- تیلور مقایسه شد. تحلیل آماری نتایج حاصل از شبیه‌سازی توسط CropSyst نشان داد که نتایج حاصل از معادله پریسلی-تیلور نسبت به پنمن-مونتیث از دقت بالاتری برخوردار است، اما تفاوتها در حدی بود که آزمون F-test در سطح احتمال 5% در واسنجی و اعتبارسنجی شبیه‌سازی عملکرد گندم با استفاده از معادلات پریسلی-تیلور و پنمن مونتیث تفاوت معنی‌داری نشان نداد. دقت واسنجی و اعتبارسنجی در شبیه‌سازی عملکرد با استفاده از CropSyst قابل قبول بود. تغییر تیمار آبیاری سبب تفاوت عملکرد شد، بطوریکه کمترین عملکرد حاصل تیمار 50درصد بود. عملکرد گیاه در سالهای زراعی مختلف متفاوت بود، بیشترین عملکرد دانه در هر دو روش تبخیر و تعرق در تیمار آبیاری 100درصد بدست آمد. مقایسه عملکرد شبیه_سازی شده و اندازه گیری-شده نشان داد که خطای شبیه-سازی در تیمار اول در کلیه سالها، در هر دو روش تعرق، کمترین است. با تغییر تیمار آبیاری از 100 به75 و 50درصد مدت زمان پر شدن دانه افزایش یافت. بیشترین مقدار ماده خشک و عملکرد، در هر دو روش تعرق، در تیمار 100درصد در سال اول، و کمترین میزان در تیمار 75درصد در سال سوم حاصل شد. بنابراین مدل در سال سوم در تیمار50 درصد آبیاری عملکردی بیشتر از 75نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of CropSyst model in simulation of Alvand variety of wheat

نویسندگان [English]

  • Homa Razmkhah 1
  • Rezwan Yazdani 2
  • Amin Rostami Ravari 2
  • Alireza Fararouie 2

1 Graduated Master student, Department of Water and Science Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

2 Assistant professor, Department of Water and Science Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate CropSyst model accuracy in simulating winter Alvand variety of wheat grain yields under different irrigation regimes. In this study, the CropSyst model was calibrated and evaluated for winter Alvand variety of wheat in the Eghlid region, Fars Province, under different irrigation treatments of 50, 75, and 100% of the field capacity. The agreement coefficient and normalized mean square error of calibrated model using Presley-Taylor evapotranspiration (ET) equation were 0.97, 11.4. The performance of the CropSyst was acceptable. Different irrigation regimes resulted in the difference in product performance and the min performance was obtained from the 50 percent regime. The productivity was different every year and the maximum yield was gained from 100% irrigation regime. Simulation error was minimum at 100% regime. Time of maturity was increased from 100 to 75 and 50% regime. Maximum of dry biomass and performance (ton/hectare) was obtained in 100% irrigation regime, and the minimum was obtained from 75% irrigation regime in the third year, so the performance of 50% regime was more than 75% in the third culture year. It could be from the complicated interaction of water, climate, soil, and plant in different years. The CropSyst can be used for winter Alvand wheat production simulation under different irrigation regimes (with no fertilizer deficit and no salinity).

کلیدواژه‌ها [English]

  • CropSyst
  • Wheat product performance
  • Deficit irrigation
  • Alvand variety