نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22034/nawee.2023.382323.1033

چکیده

بررسی رسوبات به­عنوان اصلی­ترین جاذب آلاینده­های فلزی، دارای اهمیت بسیاری است. در این پژوهش با هدف تعیین غلظت عناصرسنگین (کادمیم، نیکل، سرب و وانادیوم) در رسوبات سطحی میدان نفتی یاران شمالی در تالاب هورالعیظم، تعداد 72 نمونه رسوب سطحی از 6 ایستگاه، با نمونه­بردار گرپ در تابستان سال 1395برداشته شد. جهت تعیین غلظت عناصر سنگین از دستگاه جذب اتمی و برای پردازش آماری داده­ها از نرم­افزارهای SPSS و EXCEL استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت عناصر کادمیم، سرب و وانادیوم و نیکل به ترتیب 4/1، 87/48، 65/32و 33/87 میلی­گرم بر­لیتر بود. برای مقایسه با حد مجاز آلودگی عناصر در رسوب، از استاندارد های کیفیت رسوب آمریکا ((NOAA و کانادا ((ISQGs استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت عناصر کادمیم و سرب در مطالعه حاضر نسبت به شاخص های استانداردERL  و TEL بیشتر و از شاخص­های ERM و PEL کمتر است و میانگین غلظت نیکل نسبت به این استانداردها  بیشتر  است. نتایج نشان می دهد که فلز نیکل در مقایسه  با دیگر فلزات آلایندگی بیشتری دارد و این در مطالعات دیگری که در منطقه انجام شده مطابقت دارد. نتایج نشان می دهد که میزان آلایندگی فلزات سنگین مورد مطالعه در پژوهش حاضر در حد خطرناک و بحرانی نیست اما ضروری است با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، از بالا رفتن سمیت فلزات در محیط­زیست منطقه جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the concentration of heavy metals in the North Yaran oilfield sediments in the Hur Al-Azim wetland, Khuzestan

نویسندگان [English]

  • farideh sawaedi 1
  • mahboobeh cheraghi 2

1 MSc student, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Assistant professor, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Sediments are the main absorbers of metal pollutants. Therefore, it is essential to study them. In this paper, 72 samples of surface sediments from six stations were selected using Grap sampler in the summer of 2015 to determine the concentration of heavy elements such as cadmium, nickel, lead, and vanadium in the surface sediments of the North Yaran oilfield in Hur Al-Azim wetland. An atomic absorption device was used to determine the concentration of heavy elements, and SPSS and EXCEL software were used for statistical data processing. According to the results, the average concentration of cadmium, lead, vanadium, and nickel was 1.4, 48.87, 32.65, and 87.33 mg/L, respectively. Sediment quality standards in the United States (NOAA) and in Canada (ISQGs) were used to compare these values with the allowable contamination levels of elements in sediment. According to the results, the average concentration of cadmium and lead in the present study was higher than the standard indicators of ERL and TEL and lower than the standard indicators of ERM and PEL. Average concentration of nickel was higher than these standard indicators. The results showed that nickel has more pollution than other metals, consistent with other research conducted in the region. Based on results, the amount of pollution of heavy metals studied in this research was not dangerous and critical. Still, it is necessary to prevent the increase in metallic toxicity in the region's environment by adopting preventive approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Environmental pollutant
  • North Yaran
  • oil field