نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

10.22034/nawee.2022.361453.1025

چکیده

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که تأثیر قابل توجهی بر حیات بشر دارد و بررسی تغییرات زمانی و مکانی آن می­تواند در مواجهه با اثرات این پدیده مؤثر باشد. هدف این مطالعه بررسی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص(SPI) و آزمون من­کندال در سطح استان لرستان است. با کاربرد شاخص (SPI) داده­های بارش 9 ایستگاه سینوپتیک و 23 ایستگاه باران­سنجی در دوره آماری (1397-1377) در سطح استان تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد به­طورکلی استان در سال 87 و 78 با خشکسالی مواجه بوده است. نتایج آزمون من­کندال نشان داد که روند تغییرات شاخص خشکسالی شهرستان سلسله در سطح احتمال 95 درصد معنی­دار و به صورت افزایشی بوده است و مابقی شهر­­ها فاقد معنی­داری هستند. همچنین با در نظر گرفتن تعداد رده­های خشکسالی در سال­های مختلف برای ایستگاه­های منتخب، خشک­ترین ایستگاه، ایستگاه کوهدشت و مرطوب­ترین ایستگاه، ایستگاه نورآباد معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring the temporal changes of meteorological drought in areas of western Iran

نویسندگان [English]

  • yaser sabzevari 1
  • fatemeh dadvand 2
  • ali heydar nasrolahi 3

1 Ph.D student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 Master's student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Drought is a natural phenomenon that has a significant impact on human life, and examining its temporal and spatial changes can be effective in dealing with the effects of this phenomenon. The aim of this study is to investigate the meteorological drought trend using the index (SPI) and the Mann-Kendall test at the level of Lorestan province. Using the index (SPI), the precipitation data of 9 synoptic stations and 23 rain gauge stations in the statistical period (1377-1397) were analyzed at the province level. The results showed that, in general, the province faced drought in 1987 and 1978. The results of the Mann-Kendall test showed that the trend of changes in the drought index of Seleseh city was significant and incremental at the probability level of 95, and the rest of the cities were not significant. Also, considering the number of drought categories in different years for selected stations, the driest station, Kohdasht station and the wettest station, Noorabad station were introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann-Kendall test
  • SPI drought index
  • Lorestan
  • western iran