نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.

2 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حافظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.

3 محقق بخش آبخیزداری، اداره کل منابع طبیعی استان کرمان.

چکیده

روش ژئو الکتریک در دهه­های اخیر به علت کاربردهای فراوان در توسعه و تقویت آب­های زیرزمینی به یکی از مهمترین روش­های ارزشمند در زمینه مطالعات آب­های زیر زمینی تبدیل شده است. در این پژوهش تعداد 35 سونداژ در مخزن و محور سد زیر زمینی راور انجام شده است و همچنین عمق سنگ کف و توپوگرافی سنگ کف با استفاده از اطلاعات ژئوالکتریک نیز مشخص شده است. نتایج نشان داد که مقطع A نشان دهنده یک مدل دو لایه است و لایه بالایی همان لایه آبرفتی است. مقطع B نیز نشان دهنده یک مدل دو لایه است. ضخامت لایه آبرفتی بین 6 متر در محل سونداژ S29 تا 15 متر در محل سونداژ S8 متغیر است. مقطع C نیز نشان دهنده یک مدل دو لایه است. ضخامت لایه آبرفتی بین 5 متر در محل سونداژ S28 تا 11 متر در محل سونداژ S7 متغیر است. ضخامت آبرفت در طول مقطع H کم است و سنگ کف از نوع مارن و در پیرامون محل سونداژ S28 احتمالاً از نوع کنگلومرا می­باشد. بررسی همزمان مقاطع ژئوالکتریک نشان می­دهد که از نظر عرض تنگه و ضخامت آبرفت، محور پیشنهادی برای احداث سد زیرزمینی در محل مناسبی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of geoelectric sections of underground dams in low water and desert areas (Case study: Ravar underground dam in Kerman province(

نویسندگان [English]

  • najmeh Haj seyed ali khani 1
  • hamzeh saeediyan 2
  • mohammad reza Amini zadeh 3

1 Researcher, Department of Soil Conservation and Watershed Management Research, Kerman Agricultural and Natural, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Department of Soil Conservation and Watershed Management Research, Kerman Agricultural and Natural, Kerman, Iran Resource Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kerman, Iran

3 Researcher, Department of Watershed Management, Kerman Province Natural Resources Office, Kerman, Iran

چکیده [English]

In this study, 35 sondages were carried out in the reservoir and axis of Ravar underground dam, as well as the depth of the bed stone and the topography was determined using geoelectric data. The results showed that A section represents a two-layer model and the upper layer is the alluvial layer. B section also represents a two-layer model. The thickness of alluvial layer varies between 6 meters at the S29 to 15 m at the S8 sondage site. The C section also represents a two-layer model. The thickness of alluvial layer varies between 5 meters at the S28 to 11 m at the S7 sondage site. The alluvial thickness during the H section is low and the bed stone is marl type and around the S28 sondage site is probably conglomerate type. Simultaneous investigation of geoelectric sections shows that in terms of strait width and alluvial thickness, the proposed axis for underground dam construction has been chosen in a suitable location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geoelectric
  • Groundwater
  • Section
  • Ravar