نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

10.22034/nawee.2023.356626.1018

چکیده

یکی از راهکارهای استفاده مجدد از آب‌های شور، نمک‌زدایی آن‌ها توسط انرژی خورشیدی است. هدف ازانجام تحقیق حاضر بررسی اثر توأم پارامترهای عایق، آیینه و همچنین میزان آب اضافه‌شده به مخازن بر میزان تولید آب در سیستم‌های تقطیرگر خورشیدی است.بدین منظور تحقیق حاضر در سال 1398در چهار سیستم تقطیرگر خورشیدی، در دو جهت شمالی–جنوبی و جنوبی–شمالی که بر بام گلخانه آبیاری تقطیری نصب‌شده دردانشکده مهندسی آب ومحیط‌زیست دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش‌ها در دو هفته تحت شرایط (وجود عایق و بسته بودن آیینه‌ها؛ وجود عایق و باز بودن آیینه‌ها؛ هر حالت در یک هفته) بررسی شدند. عمق آب در مخازن ثابت و دو سانتی‌متر بود.نتایج نشان داد،در صورت وجود عایق یونولیت باز بودن آیینه‌ها درمخازن با شیب پوشش شمالی– جنوبی سبب کاهش در تولید تا 10% ودرمخازن با شیب پوشش جنوبی–شمالی سبب افزایش در تولید تا 26% شدند. باز بودن آیینه‌ها درمخازن با شیب پوشش شمالی-جنوبی سبب کاهش میزان تبخیر و درنتیجه کاهش میزان آب اضافه‌شده تا 8%؛ و در مخازن با شیب پوشش جنوبی–شمالی سبب کاهش تا 2% شد.شرایط بهینه برای انجام آزمایش هادر صورت وجودعایق بسته بودن آیینه هادر جهت شمالی–جنوبی و باز بودن آیینه ها در جهت جنوبی–شمالی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the combined effect of mirror and insulation on the amount of water produced in the greenhouse by distillation irrigation

نویسندگان [English]

  • zeynab Hamid 1
  • Amir Soltani Mohammadi 2
  • saeed boromandnasab 3

1 Master student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

3 Professor, Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the combined effect of insulation parameters, mirrors as well as the amount of water added to tanks on the amount of water production in solar distillation systems. For this purpose, the present study in 2020 in four solar distillation systems, in two directions north - south and south - north, which is installed on the roof of the greenhouse distillation irrigation; It was performed in the Faculty of Water and Environmental Engineering of Shahid Chamran University of Ahvaz. The experiments were evaluated in two weeks under the conditions (presence of insulation and closed mirrors; presence of insulation and openness of mirrors; each case in one week). The water depth in the tanks was constant and two centimeters. The results showed that in the presence of ionolite insulation, the openness of the mirrors in the tanks with north-south cover slope caused a decrease in production by up to 10% and in tanks with south-north cover slope caused an increase in production by up to 26%. The openness of the mirrors in tanks with a slope of the north-south cover reduces the rate of evaporation and thus reduces the amount of water added by up to 8%; And in reservoirs with south-north cover slope caused a decrease of up to 2%. The optimal conditions for the experiments were if the mirrors were closed in the north-south direction and the mirrors were open in the south-north direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distillation irrigation
  • water extraction
  • mirror
  • insulation
  • desalination