نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

2 دانشیار، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 استاد ،گروه شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

10.22034/nawee.2022.355978.1017

چکیده

تبخیر از جمله مهم ترین تلفات محسوس از سطوح آبی به ویژه مناطق بیابانی است. از آن جایی که مقدار زیادی آب موجود با ذخیره در مخازن تامین می­شود، تلفات آب به صورت تبخیر از سطح این مخازن  یکی از منابع اتلاف آب می­باشد. تاکنون راهکارهای مختلفی برای کاهش میزان تبخیر ارائه شده است. در پژوهش حاضر که با هدف کاهش میزان تبخیر از تشتک های تبخیر کلاس A انجام گرفت، سعی شده تا برای اولین بار کارایی سه نوع توپ به عنوان پوشش کاهنده تبخیر بررسی گردد. توپ های مورد استفاده شامل سه نوع توپ دو روزنه و شش روزنه و بدون روزنه با قطر 7 سانتی متر از جنس پروپیلن مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد این پوشش ها در کاهش تبخیر تشتک های کلاس A به مدت 2 ماه از 1/6/1400 تا 30/7/1400 بررسی شدند.  بر اساس آزمون مقایسه میانگین توکی و دانکن، سه نمونه توپ به لحاظ تغییرات میزان تبخیر و دما با شاهد اختلاف معناداری در سطح 5 درصد داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد توپ های بدون روزنه با کارایی 70.6 درصد بیشترین سهم را در کاهش تبخیر داشتند در حالی که توپ های دو روزنه و شش روزنه با کارایی  45و30 درصد در اولویت های بعدی قرار گرفتند. در نهایت توپ های بدون روزنه به دلیل زبری مناسب و بیشتر در سطح و ثابت ماندن درصد فضاهای خالی در طول زمان، به عنوان بهترین پوشش کاهنده تبخیر در پژوهش حاضر شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of evaporation reduction methods at laboratory levels Through physical methods of two- and six-hole floating balls (Case study of Khorramabad)

نویسندگان [English]

  • sedighe ebrahimiyan 1
  • NASER TAHMASEBIPOOR 2
  • MOHSEN Adeli 3
  • hossein zainivand 2

1 PhD Student in Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 Associate Professor, Department of Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Lorestan, Iran

3 Professor, Department of Organic Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Evaporation is one of the most significant losses from water levels, especially in desert areas. Because a large amount of water is stored in reservoirs, water losses evaporate from the surface of water reservoirs, which is one of the sources of water loss. So far, various solutions have been proposed to reduce the rate of evaporation. In the present study, which was conducted with the aim of reducing the rate of evaporation from Class A evaporation pans, it was attempted to investigate for the first time the efficiency of three types of balls as evaporation reducing coatings. The balls used, including three types of two-hole and six-hole balls and without holes with a diameter of 7 cm, made of propylene were used. In order to evaluate the performance of these coatings in reducing the evaporation of Class A pans for 2 months from 1400/6/1 to 1400/7/30. Based on the Tukey and Duncan mean test, the three ball samples had a significant difference of 5% in terms of changes in evaporation rate and temperature with the control. The results showed that holes without holes with 70.6% efficiency had the largest share in reducing evaporation, while two-hole and six-hole balls with 45 and 30% efficiency were in the next priorities. Finally, holes without apertures were identified as

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaporation
  • Floating Ball
  • Duncan
  • Tukey