ارزیابی ریسک روگذاری سدخاکی ونیار با استفاده از مدل پویایی سیستم ها و تاثیر سیلاب ناشی از روگذری بر اراضی پایین‌دست سد

علی ابراهیم زاده؛ بیتا باقری صیقلانی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1402، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.422313.1052

چکیده
  سد‌ها در مهار سیلاب و کاهش خسارت آن نقش موثری دارند. در سیلاب‌های فروردین ماه سال ۱۳۹۸، نقش و تأثیر سد‌های بزرگ در رودخانه‌های کارون، کرخه و دز به خوبی نمایان گردید و این سد‌ها با کاهش دبی اوج، خسارت سیلاب در پایین‌دست را کاهش داده و سیلاب را با ایمنی بیشتری عبور دادند. به هنگام سیلاب، بروز پدیده روگذری و عبور آب از روی سد‌ها، همواره ...  بیشتر