حذف نیترات، آمونیوم و فسفات با استفاده از کربن فعال

معصومه فراستی؛ مریم صیادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.384829.1035

چکیده
  چندین روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای خارج‌سازی نیترات از آب به کار می‌رود که ممکن است گران‌قیمت باشند و به تولید مواد اضافی و زباله‌های سمی منجر شود و در مقیاس وسیع محدودیت کاربرد داشته باشند. در این تحقیق توانایی کربن فعال به منزله جاذب برای خارج سازی نیترات، آمونیوم و فسفات از آب ارزیابی شد. برای این منظور اثر زمان تماس، ...  بیشتر