مقایسه شرح مقاطع ژئوالکتریک سد های زیر زمینی مناطق کم آب و کویری (مطالعه موردی: سد زیر زمینی راور استان کرمان)

نجمه حاج سید علی خانی؛ حمزه سعیدیان؛ محمد رضا امینی زاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.378335.1031

چکیده
  روش ژئو الکتریک در دهه­های اخیر به علت کاربردهای فراوان در توسعه و تقویت آب­های زیرزمینی به یکی از مهمترین روش­های ارزشمند در زمینه مطالعات آب­های زیر زمینی تبدیل شده است. در این پژوهش تعداد 35 سونداژ در مخزن و محور سد زیر زمینی راور انجام شده است و همچنین عمق سنگ کف و توپوگرافی سنگ کف با استفاده از اطلاعات ژئوالکتریک نیز مشخص ...  بیشتر