ارزیابی مدل CropSyst در تخمین عملکرد گندم رقم الوند تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری‌

هما رزمخواه؛ رضوان یزدانی؛ امین رستمی راوری؛ علیرضا فرارویی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.400109.1042

چکیده
  در این تحقیق، مدلCropSyst در اقلید استان فارس و برای کشت گیاه گندم زمستانه رقم الوند تحت تیمارهای آبی 50، 75 و 100درصد آب مورد نیاز گیاه واسنجی و ارزیابی گردید. همچنین دقت مدل در شبیه‌سازی محصول با استفاده از معادله تبخیر و تعرق پنمن-مونتیث با معادله پریسلی- تیلور مقایسه شد. تحلیل آماری نتایج حاصل از شبیه‌سازی توسط CropSyst نشان داد که نتایج حاصل ...  بیشتر

بررسی تغییرات منطقه ای شاخص خشکسالی SPI سه ماهه با استفاده از تکنیک زمین آماری کریجینگ، مطالعه موردی : استان فارس

هما رزمخواه

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.357687.1020

چکیده
  ‌ فقدان یا کمبود ایستگاه‌هایی که بطور کامل حاوی چنین مشخصاتی باشند، اقلیم شناسان را ملزم به رعایت اصولی معین در ‌درون‌یابی ‌می‌سازد. در این تحقیق تلاش بر آن است که ضمن معرفی روش ‌درون‌یابی کریجینگ به عنوان یکی از روش‌های دقیق و پرکاربرد، مراحل انجام این فرآیند و انتخاب بهترین نوع از مدل کریجینگ با ذکر مطالعه‌ای موردی صورت گیرد. ...  بیشتر