ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک اندام‌های مخلف گیاه دارویی اکالیپتوس بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای گیاه حساس به آللوکمیکال نخود در جهت کاهش آلودگی آب و محیط زیست

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ معصومه فراستی؛ صدیقه شکوهی؛ علیرضا آستارایی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1402، ، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22034/nawee.2024.437504.1063

چکیده
  آزمایشی با هدف ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندام‌های مختلف اکالیپتوس بر خصوصیات جوانه‌زنی رشد گیاهچه‌ای گیاه محک و حساس به آللوکمیکال نخود در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه بصورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بطور جداگانه انجام شد. در ابتدا نمونه‌های خشک شده توسط آسیاب پودر گردیدند. برای آزمایش زیست‌سنجی، سوسپانسیون 2 درصد ...  بیشتر

حذف نیترات، آمونیوم و فسفات با استفاده از کربن فعال

معصومه فراستی؛ مریم صیادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.384829.1035

چکیده
  چندین روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای خارج‌سازی نیترات از آب به کار می‌رود که ممکن است گران‌قیمت باشند و به تولید مواد اضافی و زباله‌های سمی منجر شود و در مقیاس وسیع محدودیت کاربرد داشته باشند. در این تحقیق توانایی کربن فعال به منزله جاذب برای خارج سازی نیترات، آمونیوم و فسفات از آب ارزیابی شد. برای این منظور اثر زمان تماس، ...  بیشتر