نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی‌گرگان

چکیده

بادستگاه‌های آبیاری آبفشان دوار که یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های آبیاری بارانی می‌باشد، اخیراً در ایران کاربرد زیادی پیدا کرده است. با توجه به امر لزوم تحقیق در مورد سازگاری این سامانه‌ با شرایط فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی ایران و بهینه نمودن کارایی سامانه امری ضروری است. با توجه به موارد فوق هدف از این ارزیابی، شناخت وضع موجود دستگاه آبفشان دوار می‌باشد که بر اساس آن بتوان در جهت بهبود وضعیت دستگاه و رفع نقاط ضعف آن تصمیم‌گیری نمود. اهمیت این موضوع از یک طرف و کمبود اطلاعات از طرف دیگر، ضرورت انجام تحقیقات در این زمینه را روشن می‌سازد. لذا در این راستا ارزیابی سنترپیوت در دو سرعت 10 و 60 درصد بصورت شعاعی و عمودی صورت گرفت که در آن ضریب یکنواختی در عبور دستگاه به صورت شعاعی و با سرعت 10 و 60 درصد، به‌ترتیب 3/80 و 4/76 درصد و یکنواختی توزیع آب به‌ترتیب 6/72 و 5/65 درصد به دست آمد. همچنین آزمایش ضریب یکنواختی در جهت عمودی در دو سرعت مذکور به ترتیب 1/61 و 3/59 درصد به‌دست آمد. یکنواختی توزیع رطوبت در خاک پس از آبیاری با سرعت 60 درصد نیز اندازه‌گیری و محاسبه شد که نتیجه مقدار 37/86 درصد را نشان داد. نتایج نشان داد که مقدار یکنواختی توزیع رطوبت خاک از مقدار یکنواختی توزیع آب در سطح مزرعه بیشتر بود که علت آن در جریانات افقی و فرآیند انتقال آب در زیر سطح می‌باشد. بر‌این اساس در این مناطق با وجود یکنواختی پخش آب حدود 70 درصد، مقدار یکنواختی توزیع رطوبت مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Center pivot system in different speeds Parallel and perpendicular to the water line

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Barati 1
  • Mehdi Zakerinia 2
  • Abutaleb Hezarjeribi 2

1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

The Center pivot system is one of the most advanced sprinkler irrigation systems that recently has been used in Iran. According to this research on the compatibility of the system with the cultural, economic, climate and optimization performance of the system is essential. The importance of this matter on one side and the lack of information on the other hand, it highlights the need for an investigation. In this regard, the evaluation of the Center pivot system in two speeds 10 and 60 percent took a radial and vertical. The uniformity coefficient (CU) in the radial arrangement of cans and in two speeds 10 and 60 % was 80.3 and 76.4%, respectively and the uniformity of water distribution (DU) was 72.6 and 65.5 respectively. Also the uniformity coefficient (CU) in the vertical arrangement of cans and in the same speed was 61.1 and 59.3 % respectively. Uniform distribution of moisture in the soil after irrigation with rate of 60% was 86.37 percent. So the amount of Uniform distribution of moisture in the soil was higher than the uniformity coefficient in the Surface Soil (CU). The main reason is the horizontal flow and water transfer in the soil and its influencing factors (Mass flow, Diffusion and Hydrodynamic dispersion). According to this and given the lack of available water resources in arid and semi-arid area, maybe there is no need to increase water of irrigation in order to increase the uniformity of water distribution to more than 70 percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • pivot
  • Uniformity coefficient
  • Uniform distribution
  • soil moisture